អស្ចារ្យមែន​​​ឈិនទ្បុង

គ្រូចាប់ខ្មេាច​​​

លីលានជា​ប៉ះ​​​​​​​​​​ឈិនទ្បុង

ទេវបុត្រប្រែរូបទិនហ្វី

អ្នកកំចាត់បីសាច់

កំពូលអ្នកសុំទានទិនហ្វី

ឃាត់ករផ្តាច់ព្រលឹង

ឳខ្មេាចក៏អាម៉ាប់មិនខ្លាច

សំណាក់នាកខ្លា

អ្នកដេស្បែកជេីង

 

​គ្រូសាត្រកូលយ៉ាង

ម្ចាសក្សត្រីទំុលុះមេឃប៉ះសេនាឯកលីតាហួរ

ទ្បហានទាំងប្រាំពីរ

Advertisements