កំពូលអ្នកសុំទានទិនហ្វី

ឃាត់ករផ្តាច់ព្រលឹង

ឳខ្មេាចក៏អាម៉ាប់មិនខ្លាច

សំណាក់នាកខ្លា

អ្នកដេស្បែកជេីង

​គ្រូសាត្រកូលយ៉ាង

ម្ចាសក្សត្រីទំុលុះមេឃប៉ះសេនាឯកលីតាហួរ

ទ្បហានទាំងប្រាំពីរ

Advertisements